Срокът на действие на мярката за запазване на заетостта да се удължи до 31 май 2021 г. Предложението е обсъдено днес на извънредно онлайн заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество. 

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са неплатен отпуск или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. 

Работниците и служителите следва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври 2020 г. 

Предвижда се размерът на държавната подкрепа да се запази в размер на 60% от осигурителния доход. Допълнителният финансов ресурс за удължаване на мярка е в размер на 147 млн. лева, с които се очаква да бъдат запазени около 100 хил. работни места. 

За мярката могат да кандидатстват работодатели, доказали спад на приходите от продажби, с не по-малко от 20 на сто спрямо усреднените приходи за 2019 г. До 15 април 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 януари до 31 март 2021 г. 

Социалните партньори не постигнаха единодушна подкрепа по проекта на Постановление. 

С предложените промени се предвижда лицата да имат право на компенсация за не повече от 60  дни за 2020 г. и не повече от 90 дни за 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган. 

Увеличава се срокът за допустимост, който вече ще бъде не по-късно от 30 юни 2021 г. Допълнителният финансовият ресурс за обезпечаване на мярката е в размер на 24,6 млн. лева и се очаква да достигне до 33 хиляди заети лица.