Централният варненски район „Одесос“ ще остане без кмет. Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна излезе с решение за предсрочно прекратяване на пълномощията Цветнен Цветков.

Решението е публикувано на сайта на ОИК. То е взето след проверка на сигнал за фирмата на Цветнен Цветков.

Той бе избран на последните избори за общински съветници и кметове, проведени на 29 октомври 2023 г. в община Варна. Цветнен Цветков бе издигнат от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България".

От комисията посочват, че към сигнала за несъвместимостта на Цветков с позицията районен кмет е приложена разпечатка от Търговския регистър, че той има фирма - ЕТ „ТУКИ - Цветков - Цветнен Цветков“, което изисква ОИК да извърши проверка по случая. Комисията е уведомила Цветков за постъпилите документи и му е предоставила възможност да направи писмено възражение в тридневен срок. В рамките на правомощията си ОИК е извършила проверка и е събрала доказателства.

В настоящия случай правната рамка за несъвместимост на действащ районен кмет е заложена в чл. 41 и чл. 42 на ЗМСМА, посочват от комисията. 

Според нея кметовете на райони не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им. 

Положилите клетва като кметовете на райони имат едномесечен срок, за да предприемат необходимите стъпки за прекратяване на дейността и/или за освобождаването си от заеманата длъжност, ако при избирането си заемат такава или имат фирма. Срокът за това започва да тече от полагането на клетвата. Необходимо е те да уведомят писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и ОИК. 

Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър показва, че Цветков е собственик на фирма, а в едномесечния срок от полагането на клетва не е предприел действия за заличаването ѝ.

За решението на ОИК ще бъде уведомена и ЦИК. То подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред Административен съд-Варна.