Едва 8% от работодателите са склонни да се възползват от мярката „60/40“, сочат резултати от експресно анкетно проучване на Българската стопанска камара.

Допитването е проведено онлайн в периода 31 март – 1 април относно мерките, които работодателите планират да предприемат по отношение на персонала в условията на кризата с COVID-19. До момента в анкетата са се включили 795 работодатели. Въпросникът все още е отворен за попълване.

Преобладаващият процент от работодателите, които ще се възползват от мярката – 44%, са с персонал до 10 души. 55% от тях оперират в сферата на услугите, 35% - търговията, 10% - индустрия.

48% от желаещите да се възползват от мярката работят на непълно работно време с вътрешна заповед, 37% изцяло са прекратили дейност след заповедта на Министъра на здравеопазването, а 15% са с изцяло прекратена дейност с вътрешна заповед на съответния работодател във връзка с пазарната конюнктура.

Работодателите, които няма да се възползват от мярката „60/40“, планират други мерки по отношение на персонала, като най-голяма част от тях - 42%, планират частични съкращения.

Общо 48% от работодателите ще пуснат част или целия персонал в платен или неплатен отпуск, а 12% планират да намалят трудовите възнаграждения. До цялостно съкращаване на персонала, както и до забавяне на изплащането на трудовите възнаграждения, ще прибягнат до 7% от работодателите. 10% от анкетираните още не са решили какви конкретни мерки ще предприемат.

Сборът от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са посочвали по повече от един отговори. Приравнени към 100% данните на БСК показват следното:

  • Ще съкратя част от персонала – 33%
  • Ще пусна целия персонал в отпуск – 21%
  • Ще пусна част от персонала в отпуск – 17%
  • Ще намаля временно трудовите възнаграждения – 10%
  • Още не съм решил – 8%
  • Ще забавя изплащането на възнаграждения – 6%
  • Ще съкратя целия персонал – 5%