Министърът на здравеопазването взе решение за преобразуване чрез вливане на Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

Двете дружества са лечебни заведения за болнична помощ с едноличен собственик на капитала държавата, чиито права се упражняват от министъра на здравеопазването.

С преобразуването на двете лечебни заведения УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще поеме дейността на МБАЛББ „Св. София“.

Предвид значимостта и медицинската целесъобразност на осъществявания диагностично-лечебен процес в структурите на МБАЛББ „Св. София“, същите ще бъдат съхранени в пълен обем и ще бъдат поети от приемащото дружество – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Оперативното управление ще се осъществява от изпълнителния директор на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – д-р Дечо Дечев", обясняват от ведомството.

С тези действия се цели осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ на пациентите, както и да се постигне в най-пълна степен защита на държавния интерес и в двете лечебни заведения.

Вливането няма да засегне наличните медицински структури и персонал, а ще способства за разширяването на дейностите и по-доброто им менажиране, уточняват още от здравното министерство.

Преобразуването на двете болници е в отговор на водената политика по оптимизиране на лечебните заведения за болнична помощ на територията на София.