РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ спряха дейностите по почистване на река Вит, съобщи дирекцията на сайта си.

БДДР е издала указания до областния управител на Ловеч да не се предприемат дейности по почистване на наносни отложения в река Вит до приключване на изискуемите процедури за подобни дейности по реда на Закона за водите.

Писмото на БДДР е въз основа на постъпило уведомление от Областния управител на Ловеч за стартиране на дейности по отнемане на наносни отложения в коритото на р. Вит, се казва още в съобщението.

В писмото си до областния управител Басейнова дирекция изрично посочва, че за извършването на такива дейности се изисква разрешително по Закона за водите, каквото не е издавано.

Осъществяването на такава дейност без разрешително подлежи на административно-наказателна отговорност, посочват от там.

БДДР е изискала от Областна администрация-Ловеч копие от сключения договор между областния управител на област Ловеч и изпълнителя за извършване на дейностите, документи, удостоверяващи извършването на дейностите по договора, както и данни за служители на Областна администрация, присъствали на описаните дейности по отнемане на наносни отложения.

РИОСВ – Плевен е издала Заповед за налагане на принудителна административна мярка по Закона за биологичното разнообразие на Областния управител на Ловеч за спиране на всякакви дейности по почистване на наносни отложения, премахване на дървесна растителност, добив на баластра и сеч в същия участък от река Вит.

Целта е предотвратяване на административно нарушение по Закона за биологичното разнообразие и запазване на местата за размножаване на защитени видове птици. Мястото на дейностите попада в защитена зона за опазване на дивите птици от мрежата "Натура 2000" ("Васильовска планина" BG00002109).

На областния управител е предписано да не допуска извършване на дейности по почистване на наносни отложения и премахване на дървесна растителност, докато не бъдат изпълнени условията и мерките в Решение по ОВОС щ2-2/2015 г. Дейността подлежи на съгласуване с РИОСВ - Плевен.

През последните две седмици в двете институции постъпиха сигнали за изземане на баластра от река Вит над село Торос и местност "Боаза".

Веднага след получаването на сигналите, последният от които в неделя – 17.11.2019 г., своевременно е извършвана проверка. В момента на проверките на място не е констатирано наличие на техника във водния обект и не е установен извършителят, посочват от БДДР - Плевен.

Не са възлагани никакви дейности край река Вит, свързани с изграждането на участък от магистрала "Хемус", съобщиха по-рано от агенция "Пътна инфраструктура", а отговорът идва ден след като екип на bTV провери сигнал за възможен риск от екологична бомба по поречието на река Вит.