За 738 лица, сред които министри, депутати и кметове, е открито несъответствие между декларираните и реалните им доходи, съобщават от КПКОНПИ и допълват, че са проверени близо 9000 души

Антикорупционната комисия казват още, че са разкрили недекларирани дялови участия, доходи от трудови правоотношения, парични средства по банкови сметки, имоти и участия в търговски дружества на лица, заемащи висши публични длъжности.

Комисията е уведомила писмено лицата, за които e установено несъответствие. Tе имат 14-дневен срок да отстранят констатираните несъответствия. Още преди изтичането му, 637 властимащи са подали коригираща декларация.

След изтичане на срока, ако КПКОНПИ открият в коригиращата декларация разлика в размер на не по-малко от 5000 лв., НАП ще започне свое разследване.