4 млн. лв. от хазарт ще отидат за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки в училища. Според Закона за хазарта не по-малко от 10% от прихода отиват за тази цел. 

Директорите могат да кандидатстват за финансова помощ до 9 ноември т.г. в съответното

Регионално управление по образование. Постъпилите проектни предложения ще бъдат подреждани по критерия „брой ученици в редовна форма на обучение за съответната година“. 

Програмата ще финансира дейности в три различни модула. Може да се кандидатства  за ремонт на съществуващ физкултурен салон, ремонт на покриви, съблекални, санитарни възли, подмяна на спортна настилка, на отопление, вентилация и климатизация, на водопроводна и електроинсталация, боядисване. 

Програмата ще финансира също проектиране и строителство на нови физкултурни салони, както и изграждането и ремонта на открити спортни площадки в училищата. Идеята на програмата е да се създадат пълноценни условия за спорт на децата не само в часовете по физическо възпитание, но и извън учебната програма.