Населението на София е 1 274 290. Това означава, че на територията на столицата живее 19,5% от населението на страната. Това сочат данните на НСИ от 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България, което се проведе от 7 септември до 10 октомври 2021 г.

Жените са 668 513 (52,5%), а мъжете - 605 777 (47,5%). В периода между последните две преброявания населението в на София е намаляло със 17 301 души, или с 1,3%. В страната за този 10-годишен период това е областта с най-малка загуба на население.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 000 души са 13 райони (всеки втори район), в които живеят 73,8% от населението на Столична община.

През 10-годишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район „Средец“ (-20.6%).

Снимка: Национален статистически институт (НСИ)

Възрастова структура на населението в София

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2%, а на мъжете – 15,6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на София.

Снимка: Национален статистически институт (НСИ)

В регионален аспект делът на най-възрастното население е в районите „Люлин“ (8,6%) и „Младост“ (8%), а най-нисък в район „Банкя“ (1,1%). Най-висок е делът на младото население в районите „Младост“ (8,6%) и „Люлин“ (8%), а най-нисък е в Банкя (1%).

Населението в трудоспособна възраст е 796 000 души, или 62,5% от населението на София. Мъжете са 406 000, а жените - 390 000. Населението над трудоспособна възраст е 281 000 души, или 22%, а под трудоспособна възраст – 197 000 души, или 15,5%. 

Снимка: Национален статистически институт (НСИ)

98,5% от населението на София е с българско гражданство. От тях 0,9% са с двойно гражданство – българско и друго.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете - 3 136 262 (48,1%) - или на 1000 жени се падат 927 мъже.