Знак СТОП с височина под 1 метър, обрасъл с растителност на кръстовище от Републикански път III-306.