По предварителни данни на Националния статистически институт през август индексът на продукцията в сектор "Строителство",  изчислен на базата на сезонно уточнени данни, е с 0.4 на сто над нивото от предходния месец.

Календарно уточнените данни обаче показват намаление от 9.4 на сто на строителната продукция през август в сравнение със същия месец на 2010 година.

През август индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно уточнените данни, е над равнището на предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство бележи ръст от 1 на сто, докато сградното
строителство намалява с 0.1 на сто.

На годишна база намалението на строителната продукция през август се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 14.9 на сто, изчислен от календарно изгладени данни, докато в сградното
строителство намалението е 6.5 на сто.