На заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се очаква да бъде взето решение за удължаване на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия на "ТЕЦ Марица 3". На заседанието на ДКЕВР на 15 февруари става ясно, че около 2500 работни часа остават на "ТЕЦ Марица 3", Димитровград преди централата да преустанови своята дейност, освен ако междувременно не се изгради сероочистваща инсталация.

Централата е другата освен "Брикел", избрала при националните преговори през 2003 г. режим на работа до 20 000 часа, изразходени не по-късно от края на 2011 г. Ограничението за работа на топлоцентралите е в съответствие с приети законодателни актове на Европейската комисия, в които са дадени срокове на ТЕЦ "да се приведат в съответствие" или да бъдат затворени, тъй като са най-големите замърсители със серни и азотни окиси.

Освен това ДКЕВР ще трябва да вземе решение по искането, подадено от "Ружица Уинд" ООД във връзка с издаването на лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" преди изграждане на енергийния обект на фирмата за производство на ветроенергия.