Топлоелектрическите централи са най-големият източник на серен диоксид, прах и азот. Изпускането на амоняк от "Химко"-Враца става инцидентно, но често е два до три пъти над нормата.

В Пирдоп са високи стойностите на серни окиси във въздуха.

"Ако вземем "Свилоза"-Свищов - сяровъглерод, сяроводород, "Нефтохим-Лукойл" сяроводороди - органични замърсители. КЦМ - прах, олово, кадмий", изброява източниците на замърсяване Веселин къндев, началник отдел "Опазванен чистотата на въздуха" - Министерство на околната среда и водите.

Последните данни на екоминистерството за замърсяването в района на комбината за цветни метали са 2.5 процента над нормата.
От екоминистерството очакват в Комбината за цветни метали да заработи новата инсталация за сярна киселина, която е изградена с японски заем за 62 милиона долара. Изпълнена е екологичната програма в "Солвей соди", ТЕЦ "Девин" и ТЕЦ "Русе".

Вече работят и двете сероочистващи инсталации в ТЕЦ-2 на "Марица Изток".

"Размерът на инвестициите е около 25 милиона долара за всяка една. 50 милиона са двете, а ние трябва да построиме над 10 сероочистващи инсталации", казва Веселин Къндев.

По данни от последното денонощие повишена концентрация във въздуха на серен диоксид от "Марица-Изток" е регистрирана в Полски Градец. Сероводородът във въздуха на Русе е 1 процент над нормата, а в района на Кремиковци близо 3 процента над допустимото.