Това се казва в отчета на агенцията, който ще бъде разгледан днес от правителтвото. Основен приоритет на агенцията са вътрешните проверки на структурите, които се разпореждат със средства по предприсъединителните фондове и програми на ЕС. Установените нарушения са свързани с укрити държавни и общински вземания в размер, излишъци на материални запаси на стойност, неосчетоводени дълготрайни активи.