Решението не подлежи на обжалване.

Всички търговци, даже и да не са юридически лица, са равноправни пред законите на държавата, е основният мотив на върховните съдии. Според Закона за енергетиката, всеки вид търговец има право да монтират топломери офисите си и да разпределя подадената топлоенергията.
С постановлението си Министерският съвет е поставил в неравностойно положение едноличните търговци спрямо всички останали фирми, регистрирани по Търговския закон, обосновава се съдът. Неговото решение за отмяната на постановлението ще влезе в сила след публикуването му в "Държавен вестник".

Жалбоподателят на това дело, Иван Андонов, е завел още едно срещу кабинета. Той е забелязал, че "Топлофикация" събира от гражданите такса "Мощност", която е незаконна.