Не по-малко от 30 дни да е годишният платен отпуск на моряците. Това предвижда Международна конвенция за годишния платен отпуск на моряците, която министрите ще предложат за ратифициране от Народното събрание. Конвенцията предвижда по време на отпуск морякът да получава нормалното си възнаграждение по договор.

Министрите ще разгледат още и Международната конвенция за набирането и назначаването на моряци.

Присъединяването ни към тази конвенция означава, че в законодателството трябва да се въведат разпоредби, които да гарантират, че за наемането или предлагането на работа, моряците не дължат никакви такси или други възнаграждения.

Ще трябва да бъдат определени условията, при които моряците ще бъдат набирани или назначавани на работа в чужбина; условията, при които личните данни за моряка могат да се използват от службите за наемане и назначаване на работа на моряците, както и условията на лицензиране, контролиране и санкциониране на службите по наемане.

Предписанията на конвенцията изискват службите за наемане и назначаване на работа на моряците да поддържат регистър на всички моряци, наети на кораби чрез тях, и да гарантират, че тези моряци притежават необходимата квалификация, че трудовите договори съответстват на приложимите закони, че моряците са информирани за своите права и задължения по трудовите договори.