Регистрирано е превишение от 2,53 пъти на праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма на куб. метър серен диоксид в гр. Гълъбово. Повишението е отчетено в 14 ч., съобщиха от РИОСВ – Стара Загора.

От инспекцията са изпратили предписания на операторите на трите топлоелектрически централи в енергиен комплекс "Марица изток" за спазване условията в издадените им комплексни разрешителни и при експлоатацията на горивните инсталации и пречиствателните съоръжения, емисиите на отпадъчните газове да не водят до превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух.

Уведомени са Община Гълъбово и “Гражданска защита” за готовност и прилагане при необходимост на разработения за целта Оперативен план за действие.

Останалите автоматични пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора не показват превишения на праговите стойности атмосферните замърсители, допълва агенция "Фокус".

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето