Комисията, там където е необходимо, без това да ограничава инвестициите в тази мрежа, може да го направи по тези два пътя – ограничаване на признатите разходи за амортизации, което ще удължи срока за възвръщане на инвестицията, и ограничаване на нормата на възвращаемост на собствения капитал, да кажем под 15%.