Серният диоксид във въздуха е бил в пъти над нормите