Българите са най-неудовлетворени от живота си, от финансовото си положение и от личните си отношения в целия ЕС. Това показва ново проучване на Европейската статистическа служба за удовлетвореността от живота.

Сред най-доволните от живота са гражданите на Финландия и Австрия, най-голяма финансова удовлетвореност има в Дания, Финландия и Швеция, а най-доволни от личните си отношения са в Австрия, Малта и Словения.

Колко доволни сте от живота, който водите в момента? Това е въпросът, на който отговарят гражданите на ЕС в новото проучване на Европейската статистическа служба ("Евростат").

По скалата от 0 ("Въобще не съм удовлетворен") до 10 ("Изцяло съм удовлетворен") средната удовлетвореност на европейските граждани над 16 г. достига 7,3 през 2018 г. срещу 7 през 2013 г.

Средната удовлетвореност по отношение на финансовото състояние на домакинството в ЕС също се е увеличила от 6 през 2013 г. на 6,5 през 2018 г.

Средната удовлетвореност по отношение на личните отношения  остава почти без промяна, променяйки се от 7,8 през 2013 на 7,9 през 2018 г.

Най-високо удовлетворение от живота има във Финландия и Австрия, най-ниско – в България

През 2018 г. средната удовлетвореност, измерена по скала от 0 до 10, варира в широки граници между държавите-членки на ЕС.

С обща средна стойност от 8,1, жителите на Финландия са най-доволни в ЕС от живота си, следвани от тези в Австрия (8,0) и Дания,Полша и Швеция (7,8 за всяка от страните).

За разлика от тях, жителите на България (5,4) са най-малко удовлетворени, следвани от тези на Хърватия (6,3), Гърция, Литва и Унгария (по 6,4), както и Латвия и Португалия (6,7 всяка).

Най-голямо увеличение на удовлетвореността от живота се наблюдава в Кипър

В ЕС след 2013 г. удовлетвореността от живота като цяло се е увеличила в 19 държави-членки.

Най-силно увеличение е регистрирано в Кипър (от 6,2 през 2013 г. на 7,1 през 2018 г. +0.9), в България (+0,6), както и в Чехия, Естония, Полша и Португалия (+0,5 за всяка).

В сравнение с 2013 г. средната удовлетвореност от живота остава непроменена в две държави – членки:  Белгия и Хърватия.

От друга страна, намаление е регистрирано в четири държави-членки:  в Литва (от 6,7 през 2013 г. на 6,4 през 2018 г. или -0,3), в Дания (-0,2) и в по-малка степен в Холандия и в Швеция (-0,1 всяка).

Най-голяма финансова удовлетвореност има в Дания, Финландия и Швеция.

Удовлетвореността от финансовото състояние на домакинствата варира значително в различните държави-членки на ЕС.

Със средна оценка 7,6 жителите на Дания, Финландия и Швеция остават най-доволни от финансовото състояние на домакинствата.

След тях се нареждат Холандия (7,4), Австрия (7,3), Белгия (7,0), Люксембург (6,9), Германия и Малта (6,8 всяка).

За разлика от тях, жителите на България (4,3) са най-малко удовлетворени, следвани от тези в Хърватия, Гърция и Литва (по 5,2 всяка), Латвия и Португалия (5, 4 всяка), както и Унгария (5,5).

В почти всички държави-членки, за които има данни за 2018 г., средната удовлетвореност от финансовото състояние се е увеличила в сравнение с 2013 г., с изключение на Дания и Люксембург и Холандия, където тя е останала непроменена, както и в Литва, където тя намалява от 5,8 през 2013 г. на 5,2 през 2018 г. (-0,6).

Най-големи увеличения са регистрирани в Гърция, Кипър и Португалия (+ 0,9 за всяка) в Малта (+0,8), както и в Чехия, Италия и Словения (+0,7 всяка).

Най-високо удовлетворение от личните отношения има в Малта, Австрия и Словения

През 2018 г. средното удовлетворение от личните отношения варира значително в държавите-членки на ЕС.

С обща средна стойност от 8,6, жителите на Малта, Австрия и Словения са най-доволни от личните си отношения в рамките на ЕС.

След тях са тези от Кипър и Швеция (по 8,5), Финландия (8,4) и Чешката република (8,3).

Обратно на тях, най-малко удовлетворени от личните си отношения са жителите на България (6,6), следвани от тези в Гърция (7,1), Хърватия (7,5) и Италия, Унгария и Румъния (7,6 за всяка).

Средното удовлетворение от личните отношения се е увеличило след 2013 г. в 18 държави-членки на ЕС.

Най-високо покачване има в България (от 5,7 през 2013 г. на 6,6 през 2018 г., +0.9), Кипър (+0.5), Испания (+0.4), в Естония, Италия, Португалия и Словения (+0,3 за всяка).

В сравнение с 2013 г. средното удовлетворение от личните отношения остава непроменено в две държави-членки:  Унгария и Румъния. Спад е регистриран в пет държави-членки: Дания, Латвия и Холандия (по -0,3 всяка), както също Литва и Люксембург (-0,2 всяка).