Вътрешните министри на ЕС постигнаха политическо съгласие по Директивата за пътническите резервационни данни (PNR) и Регламента за Европол, в рамките на Съвет правосъдие и вътрешни работи на 4 декември в Брюксел. България, представлявана от министъра нa вътрешните работи Румяна Бъчварова, подкрепи приемането на Директивата за пътническите резервационни данни (PNR) и засилване капацитета на Европол в борбата с тероризма и тежката престъпност.

В изказването си министър Бъчварова подчерта важността от бързо изпълнение на набелязаните мерки, като обърна внимание, че европейските инструменти трябва да позволяват да се работи изпреварващо. Необходимо е да се разработят конкретни програми за засилен обмен на стратегически и оперативни анализи, позволяващи своевременно идентифициране на заплахите. Това е пътят за гарантиране на по-висока сигурност на гражданите на ЕС, посочи тя.

Европейската правна рамка за събиране на пътнически резервационни данни за целите на борбата с тероризма и тежката престъпност ще позволи по-ефективно противодействие на актуалните заплахи пред сигурността, в т.ч. противодействието на чуждестранните бойци. Новите правила създават общоевропейски стандарти за използването на тези данни.

С приемането на регламента за Европол се завършва реформата на агенцията, с което тя се превръща в основен център за обмен на информация между правоприлагащите органи на държавите-членки на ЕС. Това е важна стъпка за засилване на полицейското сътрудничество в Европа.

Ще бъде приета и нова директива за борба с тероризма, която ще криминализира на ниво ЕС по-широк кръг от дейности, спомагащи тероризма, това стана ясно на заседанието на съвета на вътрешните министри на ЕС.

Министрите дебатираха и резултатите от предприеманите на европейско ниво мерки за справяне със засиления миграционен натиск и предизвикателствата пред запазването на целостта на Шенгенското пространство като едно от най-големите постижения на европейската интеграция. Подчертана бе необходимостта от укрепване на външните граници на ЕС като една от гаранциите за запазване на свободното движение в рамките на Съюза.

В изказването си министър Бъчварова благодари на Люксембургско председателство за интензивната работа в търсене на работещи решения за посрещане на миграционните предизвикателства. Тя отбеляза, че независимо от някои добри национални решения, Европейският съюз не може да се похвали с всеобхватно европейско решение.

Като основни причини посочи невъзможността прилаганите решения да отчетат особеностите на мигрантските групи и неуспешната политика на връщане. Да се съсредоточим върху всеобхватното решение, само то би ни предпазило от влошаване на ситуацията, призова министър Бъчварова.

В контекста на атаките от Париж, министрите се обединиха около необходимостта от бързо и решително изпълнение на национално ниво на приетите от Съвета мерки в областта на борбата с трафика на огнестрелни оръжия, борбата с радикализацията в интернет и задълбочаване на оперативния обмен на информация.

Приоритет остава засиленият граничен контрол. През следващите месеци ще бъдат обсъдени и законодателните предложения в областта на огнестрелните оръжия, с което да се позволи по-добра проследяемост и по-ефективно противодействие на нелегалния им трафик.