Софийски градски съд разпореди синдик Дора Милева да започне изплащане на задълженията към кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество "ПФК ЦСКА" АД. 

Те ще бъдат погасени от преведените от фирмата "Ред Енимълс" близо 8 млн. лева (7 835 367,50 лева), изплатени за придобиване на емблемата и активите на дружеството.

"Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване", се казва в сайта на Министерство на правосъдието.

Това означава, че скоро "Ред Енимълс" ще може официално да встъпи във владение на активите.