Фирмата "Ред Енимълс", която спечели търга за емблемата и активите на фалиралото дружество "ПФК ЦСКА" АД, трябва да докаже плащане на данъци и такси по възлагането на движими и недвижими собствености на "червените" в рамките на 7 дни. Това разпореди Софийски градски съд на свое заседание на 14 август 2019 г.

Това решение разсейва съмненията, че ще бъде проведен нов търг, след като фирма "Камеко" окончателно спечели делото за собствеността върху имот в размер на 10 декара към Бяла. 

Този имот влиза в състава на спечеленото от "Ред Енимълс" имущество, заедно с емблемата, за което фирмата плати 8 млн. лева през 2017 г. За него също трябва да се доказва плащане на съответните такси, преди да бъде извършено възлагането.

При възникването на казуса адвокатът на "Ред Енимълс" Станислав Трендафилов очерта няколко развоя, сред които бяха нов търг и приспадане на стойността на имота или връщане на цялата сума на фирмата. 

Ето и решението на Софийски градски съд:

Закрито/разпоредително заседание от 14.8.2019
Резултат: С определение
УКАЗВА на купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че за изготвяне на Постановление за възлагане на имуществото на „ПФК Ц...“ АД следва да представи по делото, в 7-дневен срок от връчване на настоящото определение:
1. Доказателства за платена държавна такса по сметка на СГС, която е в размер на 1.5% от продажната цена, но не повече от 3000 лева, или в случая – 3000 (три хиляди) лева;
2. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички имоти, включени в продаденото имущество, платен по сметка на съответната Общинска служба „Местни данъци и такси“ по местонахождение на имота, който за Столична община, район П. е в размер на 2.5% от данъчната оценка на имотите, или общо 7.52 (седем лева и петдесет и два) лева, а за община Бяла е 3% от данъчната оценка на имотите или --- общо 303.12 (триста и три лева и дванадесет стотинка) лева и
3. Доказателства за платен местен данък за прехвърляне на всички МПС, включени в продаденото имущество, платен по сметка на Общинска служба „Местни данъци и такси“ по седалището на „Ред Енимълс“ ЕООД или общо 995 (деветстотин деветдесет и пет) лева

Предупреждава купувача „Ред Енимълс“ ЕООД, че преди изпълнение на указанията, Постановление за възлагане няма да бъде издадено.

Определението не подлежи на обжалване.