Министерството на младежта и спорта обяви условията, на които трябва да отговорят кандидадите за базите на ЦСКА - стадион "Българска армия" и базата в Панчарево.

Лично министър Кралев даде пресконференция, на която изчете въпросните условия.

Началната месечна цена за обекта, предмет на конкурса, е в размер на 60 000 лв. без ДДС, като отделно от наема следва да се извършват инвестиции в обем и стойност не по-малка от 1 млн. лв.  

В конкурса могат да участват правни субекти, които отговарят на следните изисквания:

- Футболен клуб, който е регистриран като юридическо лице по Закона за юридическо лице с нестопанска цел или по Търговския закон, отговаря на изискванията за спортен клуб, определени от Закона за физическото възпитание и спорта;

- Член е на Българския футболен съюз;

- Кандидатът в конкурса трябва да няма пресрочени публични задължения към НАП, както ликвидни и изискуеми публични задължения към държавата и общината;

- Участникът в конкурса трябва да притежава необходимия професионален опит и техническа възможност за обезпечаване на дейността по използване на обекта по предназначение, дългосрочна стратегия за модернизация и ползване на обекта, както и отражението й върху развитието на физическото възпитание и спорта, съответно доказан обществен принос на участника в спорта;

- Кандидатът следва да има установен капитал не по-малко от 5 млн. лв. и да е реализирал общо за последните 3 финансово приключени години оборот в размер не по-малък от 15 млн. лв. без ДДС. В случай, че кандидатът е лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, за него не важи изискването за установен капитал;

- Липса на задължения към "Сердика спортни имоти" и спорове от съдебно естество със "Сердика спортни имоти" ЕАД към момента на провеждане на конкурса и/или към момента на подписването на договора.

Срокове: Заявленията за участие се приемат най-късно до 17 ч. на 11 декември. Подадените документи се разпечатват на 13 декември в 11:00 часа в зала "Родина" на Националния стадион Васил Левски на открито заседание на Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор.

Класирането ще бъде обявено на 3 януари, а договорът трябва да се сключи до 10 януари 2018 г.