Нарушение при обществените поръчки в МВР бяха установени от Сметната палата и засегнаха и спортния и футболния клуб Левски. Нарушенията са от 2010-а до май тази година.

Одитът на Сметната палата показва, че без правно основание частни организации са ползвали комплекс "Георги Аспарухов", който тогава е бил стопанисван от МВР. Части от комплекса дори са отдавани под наем незаконно на трети лица. Така докато вътрешното министерство е правило разходи за данъци и такса смет за комплексите, печалбата от ползването им е отивала, не в министерството, а в частни ръце. По казуса са съставени 60 акта.

Обектите, за които става въпрос за целия комплекс "Георги Асапрухов" с игрищата около стадиона, плувният комплекс Спартак и стрелбището на МВР в Подуяне.

Ето какво бе публикувано на сайта на Сметната палата след извършения одит, касаещо спортните обекти:

МВР управлява различни по предназначение държавни спортни обекти, в които се включват недвижими имоти с различна по вид държавна собственост (публична и частна). За периода от 2001 г. до 2005 г. от Сметната палата са извършени одити на финансовото управление и са проверени спортните имоти, предоставени за управление на МВР. При тези одити е установено, че не са предприети действия за прекратяване на незаконосъобразно сключените договори за съвместна дейност за стопанисване и управление на спортните имоти. През 2007 г. от Сметната палата е констатирано неизпълнение на дадените препоръки, по които до настоящия одит не са предприети действия.

При настоящия одит е установено, че ползването на част от предоставените за управление на МВР спортни обекти от страна на юридически лица, не е уредено в съответствие с изискванията на ЗДС и ЗФВС, в резултат на съществуващи от преди одитирания период неизяснени фактически и договорни отношения.

 

Спортни организации ползват държавни спортни имоти (Плувен комплекс „Спартак” и Спортен комплекс „Георги Аспарухов”) въз основа на изтекли договори и без правно основание, включително като са ги преотдавали незаконосъобразно на трети юридически лица (дружества и спортни организации), като са извличали приходи от държавната собственост. 

Част от управляваните от МВР спортни обекти са с отпаднала необходимост за дейността на министерството. През одитирания период са предприети и са реализирани действия по предоставяне на правото на управление върху такива обекти (Спортен комплекс ”Георги Аспарухов” и Плувен комплекс “Спартак”) на Столична община и на областния управител на Област София.

Не са предприети ефективни действия по изясняване на предоставените права на ползване, както и за уреждане на правоотношенията по повод стопанисването и охраната на строителен обект в спортен имот (Представително стрелбище на МВР – Подуяне), който в резултат на осъществявана от преди одитирания период фактическа безстопанственост е разграбен и доведен до опасност от срутване. От страна на МВР, действията по реализиране на процедура по прехвърляне на правото на управление не са реализирани поради наличието на правни и административни пречки по удостоверяване на държавната собственост върху имота.

МВР управлява значителен брой имоти – публична държавна собственост и частна държавна собственост, с отпаднала необходимост за изпълнение на функциите си. Стопанисването на тези имоти изисква значителен финансов ресурс – за местни данъци и такси, охрана, текуща поддръжка и др. През одитирания период е започнал процесът по освобождаване от тези имоти чрез предоставянето им на общини и ведомства. Процесът е непрекъснат и е свързан с допълнителни дейности по издаване на нови актове за държавна собственост, актуални скици, изготвяне на технически паспорти и др.

* * *

Спортен комплекс “Георги Аспарухов”
Спортен комплекс “Георги Аспарухов” е комплексен обект, държавна собственост, като в него се включват два поземлени имота – публична държавна собственост, и един имот – частна държавна собственост, с изградени върху имотите различни сгради и съоръжения.
На 18.04.1994 г. между МВР и Спортен клуб (СК) “Левски” е сключен договор, съгласно който „двете страни се договарят съвместно да експлоатират и организират управлението и издръжката” на спортни комплекси и прилежащите им съоръжения, включително Спортен център (СЦ) „Левски” – Герена.