Няколко часа след като Софийски градски съд върна плана на Гриша Ганчев за ЦСКА за поправка, стана ясно, че и този на Васил Божков се нуждае от корекции.

СГС даде 7-дневен срок на Васил Божков да приведe предложения от него оздравителен план в съответствие със закона.

От СГС са посочили и кои 5 точки трябва да се коригират. Съдът предупреждава, че ако това не бъде сторено, планът няма да се допусне до разглеждане на събранието на кредиторите.

Ето становището на Софийски градски съд:

"Закрито/разпоредително заседание

Разпореждане от 05.07.2016 УКАЗВА на синдика на ПФК ЦСКА АД – Дора Иванова - Милева, в 7-дневен срок от съобщението да приведе предложения от нея оздравителен план в съответствие с изискванията на закона – чл. 700, ал. 1 ТЗ, чл. 700, ал. 4 ТЗ, чл. 700а, ал. 3 ТЗ и чл. 189, ал. 1 ДОПК, като:

1. Представи проект на договор за продажба на цялото търговско предприятие на длъжника, подписан от купувача, в който цената е посочена ясно като конкретна цифра и в който купувачът поема конкретни задължения за предоставяне на финансови и други гаранции към кредиторите (включително с оспорени вземания) за защита удовлетворяването на вземанията им, такива, каквито са предвидени в оздравителния план .

2. Представи изрично писмено изявление на купувача „ФК ЦСКА София“ ЕАД, изразяващо намерението му да предостави посочените в плана за оздравяване гаранции на кредиторите, а ако желае – да учреди предвидените в плана ипотеки.

3. Представи предварително писмено съгласие от министъра на финансите за предвиденото намаляване, отсрочване и разсрочване на публичните вземания, съобразно изискването на чл. 189, ал. 1 ДОПК.

4. Предвиди конкретни гаранции за удовлетворяване вземанията на хирографарните кредитори от всеки отделен клас, като съобрази указанията относно гаранциите, дадени в мотивите.

5. Предвиди възможност за свикване на Надзорния съвет от председателя, по искане на длъжника, в съответствие с чл. 700а, ал. 3 ТЗ.

Предупреждава синдика, че при неотстраняване на посочените нередовности според указанията, предложеният план за оздравяване няма да бъде допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

Разпореждането не подлежи на обжалване".