Българският футболен съюз категорично отрича твърденията за лошо управление на Националната футболна база. 

Вчера стана ясно, че прокуратурата и икономическа полиция проверяват БФС заради начина, по който се стопанисва базата в "Бояна".

Прокуратурата се е самосезирала след изнесени документи от щаба на Димитър Бербатов заради безстопанственост. Според информациите, наемателите на хотела, ресторанта и бара не са плащали определените наеми, като така са ощетили БФС със стотици хиляди лева.

Публикуваме становището на футболната централа, разпространено до медиите, без редакторска намеса:

"Управлението на "Национална футболна база" ЕАД – фактите и истините

Снимка: Lap.bg

Във връзка с поредните спекулативни твърдения, свързани с работата на Българския футболен съюз, и в частност – с дейността на "Национална футболна база" ЕАД, БФС държи да представи реалната информация и фактологията по цитираните казуси:

"Национална футболна база" ЕАД е търговско дружество, вписано в публичния Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, което само по себе си гарантира абсолютната публичност и прозрачност в дейността му. Нещо повече – по силата на търговския закон дружеството изготвя ежегоден финансов отчет и доклад за дейността си, които подлежат на проверка от регистриран одитор. Последната такава е недвусмислена: "Финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2020 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приложими в България."

Бизнес стратегията и планът за управлението на "Национална футболна база" ЕАД са възложени на водещи външни консултанти, чиято препоръка към настоящата ситуация е обектите и услугите за по-ефективно управление и експлоатация да бъдат предоставяни по договори за съвместна дейност.

Месечните възнаграждения на контрагентите са определени на база експертна оценка от лицензиран оценител.

Снимка: Lap.bg

Един от рисковете при управлението на всяко търговско дружество е сключване на договори с некоректни платци. За цитираните задължения на наемателя на спортно-възстановителния център в периода 2017-2018 година, същият е осъден да възстанови дължимото, издаден е изпълнителен лист на "Национална футболна база" ЕАД и е образувано изпълнително дело за събиране на вземанията.

Що се отнася до настоящите ползватели, то техните месечни възнаграждения бяха временно редуцирани заради принудително ограничената им дейност в следствие на пандемичната обстановка с последователни решения на съвета на директорите на "Национална футболна база" ЕАД и утвърдени с решения на Изпълнителния комитет на БФС.

За констатираните след вътрешна проверка за контрол комунални задължения на ползвателите бяха изготвени споразумения със съответни погасителни планове за плащане на равни месечни вноски, които се изпълняват по график, а задължения по договорите за съвместна дейност няма.

Българският футболен съюз подчертава, че всички твърдения за лошо управление на "Национална футболна база" ЕАД са произволни и неверни, което е видно от публикуваните в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел официални документи", пише в позицията.