Посети Хисаря!
Община Хисаря изпълнява проект “Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря”, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/025 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Чрез проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря”, осъществен с финансовата подкрепа на ОПРР, община Хисаря получи възможност да популяризира планираните интегрирани действия, да извърши рехабилитация, ре-конструкция и експониране на историческите забележителности, социалните обекти, свързани с туризма и да утвърди град Хисаря, както като открит паметник на културата с национално и европейско значение, чрез възстановяване на части от укрепителната сис¬тема и архитектурата на римския град Доиклецианополис, така и като нова туристическа атракция, съчетавайки историческия туризъм с велотуризма и създавайки алтернативни пространства за културни събития и фестивали. Реставрираните и консервирани обекти показват на туристите уникално по своята същност историческо наследство от различни народи и цивилизации, оставили ценни образци от своята материална и духовна култура. С нов облик е укрепителната система и архитектура на Археологическия резерват Хисаря, който се превръща в нова туристическа атракция, съчетавайки историческия туризъм с велотуризма и създавайки алтерна¬тивни пространства за културни събития и фестивали. Художествено и ефектно осветление озарява величествената крепостна стена на Доиклецианополис, която гордо пази града, напомняйки за древността. Възстановена е крепостната стена, а в близост до Южната порта, наричана още „Камилите”, е монтиран мултимедиен център, който ще представя на туристите спектакъл от звук и светлина. Нова пешеходна и велоалея се извива около крепостната стена на Археологическия резерват. По цялата дължи¬на е монтирано съвременно алейно осветление, прилежащото парково пространство е богато озеленено.

Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/025, проект „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.