Извадка от публикация в секцията "Въпроси и отговори" на портала на Централната избирателна комисия за местните избори.

 1. Какво означава принципа на уседналост за български граждани и може ли да гласува в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община избирател, който има само настоящ адрес преди 26 април 2019 г. в същата община? 

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г. Избирателят може да подаде електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска/районна администрация или кметство.

 1. Могат ли членовете на СИК и охраната да гласуват в секция, в която работят?

Членовете на СИК и охраната,  които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 април 2019 г. е на територията на същата община.

Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство/район членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство/район, само ако адресната им регистрация е в кметството/района. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството/района, те гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

 1. При какви условия лице, което фигурира в списъка на заличените лица, може да бъде дописано в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата)?

Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска, само ако постоянният адрес на лицето е на територията на същата община и след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ).

Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник (Приложение № 14-МИ) и на декларация, че не е гласувало и няма да гласува на друго място (Приложение № 15-МИ). Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК и декларацията, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

 1. Възможно ли е български граждани, пребиваващи постоянно или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове?

Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или временно извън страната български граждани да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за на 27 октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избирателни секции извън страната не се образуват.

 1. Може ли на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се гласува с удостоверение за гласуване на друго място и на кои категории лица се издава такова?

По аргумент разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс на изборите за общински съветници и за кметове не се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 1. По какъв ред се подава заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес?

Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 1. Къде може да гласува и може ли да се кандидатира в изборите за общински съветници и за кметове избирател, който е променил постоянния и настоящият си адрес в различни общини на Република България след 26 април 2019 г.

В случай че предишният и новият Ви адрес са на територията на различни общини, имате право да гласувате в секцията по предишния Ви адрес, където сте вписан в избирателния списък и не може да се кандидатирате за общински съветник или за кмет за тези избори на предишния и на новия Ви адрес.

 1. Мога ли да гласувам в помещение на партерния етаж в училището, в което ще се произвеждат изборите, тъй като съм трудно подвижна?

Вашата общинска избирателна комисия не по-късно от 19 октомври 2019 г. следва да е оповестила по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден. Същото следва да е качено и на интернет страницата на общинската избирателна комисия. В обявлението трябва да има посочен телефон и адрес, на който бихте могли да направите заявка за оказването Ви на помощ в изборния ден.

Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горните етажи, какъвто е Вашият случай, общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партера), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Вие бихте могли да гласувате в такава секция, която следва да е обозначена чрез поставена табела, указваща допълнителното й предназначение. За да гласувате в така определената секция, ще бъдете вписана в допълнителната страница на избирателния списък в секцията и ще е необходимо да попълните декларация по образец (Приложение № 81-МИ от изборните книжа), че не сте гласувала и няма да гласувате на друго място.

 1. Какъв документ се прилага към заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), за да се докажат трайни увреждания, които не позволяват на избирателя да упражни правото си на глас по постоянния си адрес?

Избирател, който желае да гласува с подвижна избирателна кутия по постоянния си адрес, може да докаже наличие на трайни увреждания, които не му позволяват да упражни правото си на глас в изборното помещение по постоянния си адрес само с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното му състояние, която установява, че заболяването е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 1. Могат ли избирателите със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ да подават заявление за гласуване по настоящия си адрес и на кой адрес трябва да бъдат включени в избирателния списък?

Срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес изтече на 12.10.2019 г. Относно гласуването на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ можете да се запознаете с Решение № 1137-МИ от 19.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, което ще намерите на интернет страницата на комисията.

 1. По какъв начин и ред избирател, желаещ да гласува с подвижна избирателна кутия упълномощава лице, което да подаде от негово име заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия?

Редът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия можете да намерите в Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, което ще намерите на интернет страницата на комисията.