Съгласно Кодекса на труда работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работно и униформено облекло при условия и по ред, установени от Министерския съвет или в колективен трудов договор. Какви са изискванията към процедурата за отпускане на работно облекло, отговаря Тодор Капитанов - създателят на  www.mywork.bg автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България. Ще може да получите безплатна юридическа консултация на живо на събитието „Живот и кариера - защо в България“, което ще се проведе на 9 юни в София Тех Парк. Достъпът е свободен след предварителна регистрация на www.bulgariawantsyou.com

Ето и отговорът на въпроса: Трябва ли да заплащаме работното си облекло?

Няма пречка при напускане или преминаване на друга работа, когато работникът желае да задържи облеклото, работодателят да определи условията при които това може да стане – включително и чрез заплащане на остатъчна стойност на облеклото до изтичане на срока на износване. При всички случаи задължението на работника е да връща работното облекло и работодателят не може да изисква работещият да го задържи и да изплаща остатъчната му стойност.

Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО) регламентира реда, начина и условията за предоставяне на безплатно работно и униформено облекло от работодателите на работниците и служителите. В съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място и след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят определя:

  • работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
  • работниците и служителите, които имат право на такова; вида, характеристиките и отличителните знаци на облеклото; срока за износване то му;
  • условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Съгласно НБРУО срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. Наредбата въвежда задължение за работника или служителя да връща на работодателя предоставеното му работно и/или униформено облекло при прекратяване на трудовото правоотношение. Съгласно същата наредба разпоредба работникът или служителят може да задържи облеклото при условия, определени от работодателя.