Специално за Bulgaria Wants You, един от най-уважаваните специалисти в сферата на социалната политика, разтълкува темата за коледните бонуси за деца и как и кои родители могат да се възползват от тях. Автор на статията е д-р Христина Христова, която е председател на Института за семейна политика. Тя е бивш министър на труда и социалната политика, народен представител в периода 2005-2009г., наблюдател и депутат в Европейския парламент. Доктор по социология и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В края на миналата година 44-то Народно събрание, при приемането на Закона за държавния бюджет за 2021 г. прие в параграф 9, ал.1 на Преходните и заключителни разпоредби, че сумите, които се приспадат като данъчно облекчение за отглеждане на деца по чл. 22в от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ са: 4500 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; 9000 лв. за две ненавършили пълнолетие деца и 13 500 лв. при три и повече ненавършили пълнолетие деца. Досега единият родител ползваше данъчно облекчение в размер на 20 лв. за всяко дете.

Родителите трябва да подадат специални декларации, които за работещите ще получат  от счетоводствата по местоработата си от 30.11 до 31.12.2021 г. /Декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ/, за да могат да ползват данъчното облекчение.

В декларацията родителят попълва изискуеми данни за родителя и за детето /децата/. Посочени са 5 вида ситуации – 1. Родител с родителски права; 2. Приемен родител; 3. Настойник или попечител; 4. Член на семейството на роднини; 5. Родител, на когото не са предоставени родителски права. Последното е, когато детето е настанено за 6 и повече месеца при него при  условията на Закона за закрила на детето.

Не може да се ползва данъчно облекчение, когато детето е настанено в институция /резидентна грижа, дом на пълна държавна издръжка/.

Важно е да се знае, че се ползва данъчно облекчение и когато детето е навършило пълнолетие по-рано през 2021 г.

Христина Христова е бивш социален министър
Снимка: БГНЕС

Ако данъчната основа /облагаемия доход/ е по-нисък от например 9000 лв., което е сумата за данъчно облекчение за две деца, тогава се приспада останалата част от данъчната основа на другия родител. Това може да стане с подаването на годишната данъчна декларация за 2021 г., независимо, че няма други доходи извън трудовите правоотношения като се прилага декларацията за данъчно облекчение за деца.

Принципно родителят може да ползва облекчението си при подаване на годишната данъчна декларация, защото имат право и еднолични търговци и земеделски производители.

За да може да се ползва данъчното облекчение, родителят не трябва да има неплатени данъчни задължения.

Сумите, които ще получат еднократно родителите са: 450 лв. за едно дете, 900 лв. за две деца, 1350 лв. за три и повече деца. Тези суми се получават еднократно.