Държавата плаща близо 240 хил. лв. на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие. Разходът беше одобрен днес от Министерския съвет и трансфериран по бюджета на Министерството на правосъдието. 

Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на 

Сумата е изплатена за периода от 1 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права. 

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.