През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1612 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6,1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

 • Хуманно здравеопазване и социална работа - с 15,1%
 • Образование - с 14,6%
 • Добивна промишленост - със 7,4%

Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите:

 • Селско, горско и рибно стопанство - с 3,4%
 • Хотелиерство и ресторантьорство - с 0,5%

Средната брутна работна в страната за четвъртото тримесечие е 1612 лв., показват данни на Националния статистически институт. За година размерът на средното възнаграждение е нараснал с 12,3%.

Спрямо края на 2020 г. най-голямо е увеличението в икономическите дейности:

 • Култура, спорт и развлечения - с 23,5%
 • Хуманно здравеопазване и социална работа - с 18,9%
 • Хотелиерство и ресторантьорство - с 18,8%

Средната брутна заплата е нараснала с 6,1% спрямо периода юли-септември.

В кои сектори получават най-високи възнаграждения?

Секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ е с най-висок среден размер на брутната заплата през декември – 4028 лв. Следват „Финансови и застрахователни дейности“ с 2602 лв. и „Професионални дейности и научни изследвания с 2288 лв.  

Снимка: iStock

А в кои най-ниски?

Най-ниско е възнаграждението в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 991 лв., следвано от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1113 лв. и в „Други дейности“ 1128 лв. 

Динамика на пазара на труда

Броят на заетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличават с 37 200 и достигат 2,27 млн. души, спрямо летните месеци броят им обаче е намалял с 16 200 души, което е се обяснява със сезонната характеристика на пазара на труда у нас.

Най-голямо увеличение на наетите спрямо последното тримесечие на 2020 г. се наблюдава в икономическите дейности:

 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 9600
 • Хуманно здравеопазване и социална работа - с 8800
 • Хотелиерство и ресторантьорство - с 8000

Най-голямо намаление на наетите спрямо последното тримесечие на 2020 г. се наблюдава в икономическите дейности:

 • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - с 1900
 • Добивна промишленост - с 1600

В процентно изражение през периода октомври-декември спрямо година по-рано увеличението е най-значително в икономическите дейности:

 • Хотелиерство и ресторантьорство - с 10,1%
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 9,4%
 • Хуманно здравеопазване и социална работа - с 5,7%

Най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ - със 7,6%.