Върховният административен съд обяви първото си решение във връзка с парламентарните избори през 2022 г. Върховните магистрати отмениха решение на ЦИК, в частта в която се предвижда документите, с които партиите определят свои членове в районните избирателни комисии (РИК), да са саморъчно подписани, без да е необходима нотариална заверка.

Върховните магистрати приемат, че изискването на ЦИК противоречи на разпоредби от националното и европейското законодателство. Общият принцип, (извън изключенията) е, че документите могат да бъдат подписани с ръчно положен подпис или с квалифициран електронен подпис.

Съгласно Закона за електронното управление, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са длъжни да предоставят всички услуги в рамките на своята компетентност и по електронен път, освен ако закон предвижда особена форма за извършване на отделни действия или издаване на съответните актове. 

Върховният административен съд изпраща преписката на ЦИК за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението. Делото беше образувано по жалба на коалиция „Демократична България – Обединение“.