Министерството на околната среда и водите е изготвило проект на заповед за обявяване на "Гора Шишманци" за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това съобщиха от община Раковски. Зоната е разположена в землищата на селата Шишманци, Болярино и град Раковски.

Проекти за заповеди за обявяване на още три защитени зони в Пловдивска област е изготвило екоминистерството. Зона "Брестовица" е разположена в землищата на гр. Перущица, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец и с. Марково, община Родопи. Третата зона е "Река Чая" в землищата на гр. Асеновград, с. Ягодово, с. Крумово и с. Катуница, а четвъртата - "Градинсkа гора", е разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, и с. Мирово, община Братя Даскалови.

В "Река Чая" предмет на опазване са крайречни галерии, бозайници като видри, лалугери и пъстър пор, тритони, бисерни миди. В зона "Брестовица" са ценни различни земноводни и влечуги, поточен рак, алпийска розалия, гори от дъб, габър, бук, находища на орхидеи. В "Гора Шишманци" целта е да бъдат опазени редки видове костенурки, смесени гори, орхидеи.

На територията на защитена зона "Градинска гора" виреят крайречни смесени гори, населени с със защитените бозайници видра, лалугер и пъстър пор, пъстър смок, гребенест тритон, обясниха от РИОСВ-Пловдив.

Намеренията са в границите на защитените зони да се забрани употребата на продукти за растителна защита, минерални торове, както и изсичането на дървета и добивът на биомаса. Промяната на предназначението и начина на ползване на гори, ливади, пасища и мери, мочурища и водоеми, както и залесяването и превръщането им в обработваеми земи също няма да се позволява. Ще бъдат забранени пашата в горските територии, търсенето, проучването и добивът на подземни богатства. Нарушителите ще бъдат наказвани по Закона за биологичното разнообразие.