Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли към момента са 119 991, съобщават от Агенцията за социално подпомагане /АСП/, цитирани от БТА. За подпомагане на първокласници са подадени 20 298 иска.

За енергийни помощи са одобрени 45 000, а отказите са около 4300. Отчита се повишение в исковете за целеви помощи сравнено с с миналия отоплителен сезон – с около 27 000 повече.

За настоящия отоплителен сезон диференцираният минимален доход за отопление бе увеличен с 15 лева за всички 16 групи от хора в неравностойно положение, припомнят от агенцията.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите "Социално подпомагане" е 31 октомври 2013 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура, уточняват от АСП.

Целевата помощ за отопление ще бъде в размер 65,72 лв. месечно до приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон на1 ноември 2013 г.

Подпомагането за първокласници беше увелично до 250 лв. от юни. Одобрените за помощи деца са 15 601, а отказ е издаден на 67. Още се обработват 4631 молби-декларации. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.

Критерият за доходи не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември, а помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.