Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди проверка относно всички осъдени на лишаване от свобода и доживотен затвор, които не са задържани за изпълняване на присъдата си.

В срок до 2 февруари прокуратурите в страната трябва да се отчетат за срочността и ефективността на мерките и действията по привеждане в изпълнение на присъдите, както и да предоставят обобщени доклади за общия брой образувани изпълнителни преписки с наложено наказание „лишаване от свобода“ и „доживотен затвор“, по които не са издирени и задържани осъдените с влезли в сила присъди; информация за датата на изпращане за привеждане в изпълнение на съдебния акт на съответните ОЗ „Охрана“ при Министерството на правосъдието или МВР, както и датата на получаването на уведомлението, че осъденият не е издирен.

Проверката трябва да установи затрудненията, пропуските и нарушенията, както и положителни практики при изпълнението на наказанията, с оглед повишаване ефективността на издирвателната дейност, посочват още прокуратурата.

Обобщените доклади ще бъдат анализирани от прокурори от отдел „Съдебен“ във Върховната касационна прокуратура. Ще бъде проведена и среща с професионалното ръководство на МВР и с ръководството на Генерална дирекция „Охрана“ в МП за набелязване на конкретни действия по подобряване на издирвателната дейност при привеждане в изпълнение на наказанията „лишаване от свобода“ и „доживотен затвор“.

Ще бъде обсъдена и необходимостта от изготвяне на предложения на законодателни промени за повишаване срочността и ефективността на действията по изпълнение на съдебните актове, както и промени, целящи недопускане на осъдени лица с влезли в сила присъди да се отклонят от изтърпяване на наказанията и да останат ненаказани, се посочва още от съобщението на прокуратурата.