Възможно ли е незаконен добив на интертни материали от коритата на реките да е довел до разливите им през последните дни, през които се наложи обявяването на бедствено положение на няколко места в страната и бяха нанесени големи материални щети – три министерства ще трябва да отговорят чрез проверки на този въпрос, след като бяха сезирани от Върховната административна прокуратура.

Във ВАП е образувана преписка въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за връзка между незаконния добив на строителни материали и наводненията в части от Южна България (по поречието на реките Струма и Места).

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на енергетиката (МЕ) следва да извършат съвместна проверка, която да установи наличие на нарушения на забраната по Закона за водите (ЗВ) и нарушения по Закона за подземните богатства (ЗПБ) в случилите се наводнения при разливите на р. Струма и р. Места, а и другаде, като предпоставка за настъпилото бедствие.

Трябва да се прецени необходимостта от извършване на проверки за наличието на посочените нарушения и на други места на територията на страната, с цел предотвратяване на наводнения.

Министърът на вътрешните работи следва да предприеме незабавни мерки в съответствие с правомощията си по Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).

Компетентните органи трябва да направят и анализ на обстановката в страната поради продължаващите обилни валежи.

Прокуратурата очаква данните „в кратък срок“, като очаква да се посочат и случите, в които има съмнения за извършени престъпления.