За последните по-малко от 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала частния доставчик на социални услуги „А-2017“ ЕООД за многобройни нарушения на законодателството при управлението на Дом „Свети Георги“ в град Варна, съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

От ведомството отбелязват, че към момента фирмата няма право да предоставя социални услуги, тъй като АКСУ е отказала да й издаде лиценз след 31 декември 2021 г. поради неизпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги.

При проверките в Дома „Свети Георги“ през юли и декември 2021 г. Агенцията за качеството на социалните услуги е установила, че в нарушение на закона в социалната услуга са настанени хора без  заявено желание и личен избор от тяхна страна. В тази връзка на управителя на фирмата е съставен акт и е наложено административно наказание - глоба от 3000 лева.

Друго констатирано нарушение е, че договорите за настаняване на хората не са сключени с тях, а с трети лица. Затова на управителя на „А 2017“ ЕООД е издаден акт и е наложено административно наказание – глоба от 4500 лева.

Нарушителят не е извършил плащане и двете наказателни постановления са изпратени на Националната агенция за приходите за събиране на вземанията.

По повод молбата на доставчика на социални услуги „А 2017“ ЕООД за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за възрастни през януари 2022 г., АКСУ е извършил паралелни проверки в Девня и Варна, където кандидат-доставчикът предоставя резидентни социални услуги за възрастни хора и за пълнолетни хора с психични разстройства.

Установено е, че услугите не отговорят на стандартите за местоположение и материална база, липсват необходимите специалисти за предоставяне на качествена грижа и дейности спрямо индивидуалните потребности на хората.

При проверките е констатирано, че в дома във Варна са настанени хора с различни заболявания, които са извън целевите групи по заявленията за издаване на лиценз, което е недопустимо по закон.

Установено е, че в социалните услуги липсва щатна длъжност  - социален работник, не са сключени и граждански договори с лекар и счетоводител.

Друго нарушение е, че в социалната услуга не се извършва социална работа. Задоволяват се единствено основни жизнени потребности на настанените хора като хранене, помощ при тоалет, прием на лекарства и съдействие за получаване на медицинска помощ.

Заради многобройните нарушения Агенцията за качество на социалните услуги е отказала да издаде лиценз за предоставяне на социални услуги на „А 2017“ ЕООД. За решението е уведомен областния управител на Варна.

През март 2022 г. Агенцията за качество на социалните услуги установява, че въпреки липсата на лиценз, Дом „Свети Георги“ продължава да функционира, което е нарушение на закона. Поради това през април на доставчика са издадени два нови акта за административно нарушение поради неспазване на разпоредбите на Закона за социалните услуги.

В резултат на констатираните многобройни нарушения и предвид сериозната им тежест Агенцията за качество на социалните услуги е сезирала незабавно прокуратурата и други компетентни органи.