Президентът Росен Плевнелиев атакува в Конституционния съд разпоредби от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, съобщиха от пресслужбата на държавния глава.

Сезираните разпоредби предвиждат учредяване право на строеж без търг и конкурс.

Спорният член от закона – 112к разрешава строителство на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение, рибарско пристанище, яхтено пристанище, пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности, както и за специализирани пристанищни обекти - пристани за кораби за сезонен превоз на пътници, пристани за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на Кодекса на търговското корабоплаване, предназначени за спомагателни дейности и за зимовници.

Правото на строеж на тези обекти се разрешава без провеждане на търг или конкурс в полза на физически или юридически лица, които са регистрирани като търговци и имат инвестиционна инициатива за строителство.
Няма законоустановен срок, за който да се учреди правото на строеж и така то може да бъде и безсрочно.

Посочените в съобщението мотиви на президента да упражни конституционното си право са, че особеното право на ползване на обекти, които са изключителна държавна собственост, се предоставя чрез концесия при условия и по ред, определени със съответния закон, както е по Конституция. На свой ред законът за водите регламентира, че вътрешните морски води са изключителна държавна собственост.

Определената в основния закон висока степен на правна закрила се нарушава ако се допусне строеж върху тези обекти.

Според Росен Плевнелиев в условията на икономическа криза е нужно да се намерят начини за стимулиране на икономиката, но това не трябва да става за сметка на други конституционни ценности и принципи.
Когато държавата упражнява своите правомощия върху обекти, които са изключителна държавна собственост, тя трябва да има водеща роля, за да осигури “публичноправна значимост и всеобща полезност“ на тези обекти, заявява той.