Премахват строежи във вила „Аглика“, намираща се в Природен парк „Витоша“ и собственост на Васил Божков. При проверка от „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е установено, че са незаконни. Става въпрос за три сгради:

  • двуетажна офисна сграда, с гараж, складове и два навеса;
  • едноетажна сграда с прилежаща тераса и частичен полуподземен гараж-оранжерия;
  • едноетажен склад;

Проверката за законността на строежите беше възложена от Върховната административна прокуратура на Дирекцията за национален строителен контрол.

Строителните инспектори са установили, че сградите са построени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, както в несъответствие с предвижданията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ и специализирания подробен устройствен план, така и в нарушение на предвижданията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ без отстъпено право на строеж по реда на Закона за горите.

Въз основа на тези констатации от главния архитект на Столична община Здравко Здравков са издадени три заповеди за премахване на сградите. Определен е 14-дневен срок за доброволното изпълнение на заповедите от влизането им в сила.

От прокуратурата уточняват, че преди да се премахнат сградите, дружеството-собственик трябва да внесе  в общината план за управление за строителните отпадъци и план за безопасност и здраве. Ако те не бъдат премахнати в предоставения срок, това ще се случи принудело. Държавното обвинение уточнява, че проверките за незаконни строежи и частни резиденции на Витоша продължават.