Структурата на Спешната медицинска помощ ще бъде интегриран модел от две части - извънболнична и болнична, които ще бъдат определени в Карта на системата за спешна медицинска помощ - елемент на Националната здравна карта. Това предвижда Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ, приета от правителството на заседанието му в сряда.

В документа е посочена стратегическа цел за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до спешна медицинска помощ. Инвестициите в инфраструктурата на системата ще бъдат осигурени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., според заложеното в концепцията.

Двете части на системата трябва да бъдат свързани организационно чрез механизми за координация. Извънболничната част включва центровете за спешна медицинска помощ с техните филиали и мобилни спешни екипи, разположени на определени точки, осигуряващи своевременен достъп на населението в обслужваната територия. Болнична част включва развити структури за спешна медицинска помощ в лечебни заведения за болнична помощ - спешни болнични комплекси и спешни болнични центрове.

Центровете за спешна медицинска помощ ще поддържат мобилни екипи, които ще бъдат определени по видове, местоположение и район на обслужване по начин, гарантиращ своевременен достъп на населението при обичайни обстоятелства.

Ще бъде регламентиран и резерв от мобилни екипи, които да бъдат мобилизирани в случай на критични ситуации при бедствия, свързани със заплахи за здравето.

Включените в Картата лечебни заведения за болнична помощ ще бъдат задължени да поддържат структура и персонал, осигуряващи безотказен прием на пациенти със спешни състояния, по определени специалности и направления, в зависимост от наличния капацитет и ниво на компетентност.

В картата ще бъдат определени районите на обслужване на съответните спешни болнични структури по съответните специалности и направления, с цел яснота за мобилните екипи и районните координационни централи на ЦСМП при вземане на решение за транспортиране на болните, чието състояние не може да бъде овладяно от екипите на ЦСМП.

Концепция за болничната помощ

Кабинетът одобри и изменения и допълнения в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ за периода 2015-2020 г. Планирани са дейности в две направления - развитие на структурите на държавни лечебни заведения за спешна диагностика и лечение, както и развитие на здравната инфраструктура за продължително лечение.

Дейностите в различните направления ще бъдат финансирани с нереализирани до момента средства по Оперативна програма „Регионално развитие’ 2007-2013 г., Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Норвежки финансов механизъм и др.

Концепцията се основава на анализ на здравно-демографското състояние на страната, се подчертава в документа. Предвижда се подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение на болести на органите на кръвообръщението, новообразувания, болести на дихателната система, болести на храносмилателната система.

Интервенциите, насочени към намаляване на детската смъртност и вида и степента на увреждане при децата, ще бъдат насочени към подобряване на възможностите за антенатална диагностика, повишаване качеството на неонатологичната и педиатрична помощ чрез осигуряване на високотехнологична апаратура.

Интервенциите в държавни лечебни заведения, извършващи спешна диагностика и лечение, ще бъдат приоритетно насочени към развитието на системата за спешна медицинска помощ в нейната извънболнична и болнична част. Те включват осигуряване на високотехнологична медицинска апаратура за оказване на спешна медицинска помощ, включително с възможности за отдалечени консултации (телемедицина), както и извършване на строително-ремонтни дейности.

В областта на ранната диагностика, качеството и достъпа на онкологичната помощ, интервенциите ще бъдат насочени към надграждане на постигнатото и ще са насочени към укрепване на капацитета на националните центрове за лечение на болни с онкологични заболявания.

Интервенциите в здравна инфраструктура за продължително лечение ще бъдат насочени към преструктуриране на неефективно използваните легла за активно лечение в легла за продължително лечение на вътрешни болести, кардиология, ревматология, пневмология, ортопедия и травматология, нервни болести, хирургия и др. медицински специалности.

Предвижда се и изграждането на два центъра за продължително лечение на пациенти с „будна кома”.