Предложенията за промени в Закона за горите бяха обсъдени с неправителствените организации от горския сектор, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. Особено внимание е било обърнато на проблемите със залесяването. Очаква се срокът да бъде намален от 7 на 3 години, което освен по-бързо възобновяване на гората ще осигури и нови работни места.

Други изменения, които се предлагат в Закона за горите ще дадат възможност на малките и средни ползватели от горския сектор да работят по-ефективно и да бъдат устойчиви и конкурентни. Ще бъдат направени поправки в управлението и стопанисването на общинските гори, ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както и възможностите за дърводобив. Предстои да бъдат направени и допълнения в някои от текстовете, отнасящи се до Фонд "Инвестиции".

По предложение от браншовите организации и бизнеса ще бъде отменен чл.116а от Закона за горите, тъй като той разширява необосновано възможността за сключване на дългосрочни договори за добив на дървесина.
Предстои по-широко обсъждане на предложения за изменения и допълнения на други текстове в Закона за горите, които ще бъдат разгледани в програмата на Министерския съвет до края на годината.