Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от група депутати от ДПС, сред които – Делян Пеевски.

„Подкрепям усилията на Народното събрание за по-голяма ефективност при защитата на публичния интерес в производството по банкова несъстоятелност, но тя следва да бъде постигната с конституционносъобразни средства”, коментира държавният глава в мотивите си.

Той се концентрира върху Преходните и заключителните разпоредби, които според него имат същинско обратно действие. С тях се обявяват за нищожни заличаванията на учредени от длъжници или трети лица обезпечения в полза на Корпоративна търговска банка, извършени от квесторите, временните и постоянните синдици в периода от поставянето под специален надзор (20 юни 2014 г.) до започването на осребряването на имуществото.

„Да се предвижда недействителност, а още повече нищожност, когато при извършването на действията/сключването на сделките на правните субекти не са били известни предпоставките за обявяването им за нищожни или за недействителни, не е в съответствие с принципа за правовата държава”, категоричен е държавният глава и допълва, че обществото трябва да бъде запознато с последиците от подобна нищожност на сделките.

Радев отбелязва, че принципът за правна сигурност и закрилата срещу обратното действие на правните норми са част от фундаменталните принципи на правото на ЕС.