Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса за производство на вятърна и слънчева енергия, съобщи пресцентътрът на държавния глава. През декември миналата година той обяви намерението си да даде на съда наложената 20-процентна такса.

Плевнелиев смята, че приетите разпоредби в Закона за държавния бюджет и в Закона за енергията от възобновяеми източници, които въвеждат таксата, са в противоречие с основните конституционни принципи на правовата държава и свободната стопанска инициатива.

В решението си държавния глава се позовава на член 19, ал. 2 от Конституцията, който гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност. Според президента такса, наложена само за производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия създава различни правни условия за стопанска дейност и неравно третиране.

„Не се предвижда да плащат такава такса нито другите производители на енергия от възобновяеми източници – напр. водноелектрическа енергия, биомаса, нито останалите стопанските субекти, от които държавата изкупува електроенергия на преференциални цени - произведената по високоефективен комбиниран начин електроенергия от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия”, се казва още в становището.

В Конституцията се посочва, че инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона. Стопанската инициатива може да се разгърне само при законова сигурност за правните субекти при осъществяване на дейността им.

Според президента подобни такси създават риск от загуба на инвестиции заради липса на правна сигурност в държавата. „ Правната несигурност създава риск не само да няма нови инвестиции в страната ни, но и да загубим вече осъществени инвестиции и работни места. Стабилните инвестиции и икономическият растеж, а не популисткото и административно-командно намаление на цените на електроенергията, създават заетост и повишават доходите на гражданите”, пише още той.

Обръщас се внимание и на липсата на откритост и съгласувност в законодателния процес. „При протеклата законодателна процедура не стават ясни причините, които налагат приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, целите, които се поставят, очакваните резултати от прилагането, а не само очакваните постъпления в приходната част на бюджета. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Мотивираността на законодателните промени в съответствие с установените критерии в Закона за нормативните актове е предпоставка за правна сигурност и стабилност”.

Друг мотив на президента е решение на КС, което посочва, че законодателят може да преценява дали и какви условия да включва в приеманите от него закони, с които регулира съответни обществени отношения, но като се съобразява с духа и разпоредбите на Конституцията и на Закона за нормативните актове. В свое Решение № 4 от 2013 г. Конституционният съд се е произнесъл, че таксите са финансово плащане, дължимо на държавата или общините по повод на предоставяни от тях дейности и услуги. Това означава, че държавата може да събира държавни такси от гражданите и юридическите лица, но само когато те получават насрещна услуга. В случая няма предоставяне на каквато и да е услуга от държавен орган, свързана с производството на електрическа енергия, се уточнява в становището.

Отправеното до Конституционния съд искане не спира прилагането на приетите текстове. Дали приетите разпоредби са противоконституционни, може да реши само Конституционният съд на Република България.

През декември парламентът наложи 20% такса за производството на вятърна и слънчева енергия. Промяната в Закона за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) бе въведена по предложение на „Атака”, внесено между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет за 2014 година.