Държавата облекчи процедурите за отчуждаване на имоти за строителството на национални обекти като магистрали. Това се случва с промени е Закона за държавната собственост, които Народното събрание прие в сряда.

Целта е да се ускори изграждането на съоръжения от първостепенно значение, както и бързото усвояване на средствата от европейските фондове.

Законът застава на страната на интересите на държавата и инвеститора. Според приетите текстове по искане на административния орган или инвеститора съдът може да допусне предварително изпълнение на акта за отчуждаване. Такова решение може да бъде взето в закрито заседание в едномесечен срок. Заинтересованите лица имат право на становище.

Това може да стане при положение, че инвеститорът е превел определеното в акта за отчуждаване обезщетение и бъде представена определена от съда гаранция, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси.

В закона беше записано, че при допуснато предварително изпълнение може да се извърши въвод във владение на инвеститора преди актът за отчуждаване да е влязъл в сила, когато подробният устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект, е влязъл в сила.

Предварително изпълнение не се допуска спрямо имот, който е единствено жилище и когато с него на собствениците може да бъде причинена значителна или трудно поправима вреда, която не може да бъде компенсирана.