Бизнесът у нас има все по-голяма потребност от висшисти. Това показват данни от тазгодишното проучване за потребностите от работна сила на Агенцията по заетостта.

В сравнение с последното проучване през 2022 година нуждата на българските работодатели от висшисти нараства с 26,8%.

Според Рейтинговата система на висшите училища в България в тези сфери има най-много работещи висшисти:

Снимка: Редакторски екип

Ниска безработица

През тази година намалява и безработицата при висшистите у нас. Делът на регистрираните безработни, завършили през предходните 5 години висше образование в страната, е малко над 2%, при нива от 3,5% през 2021 година.

Данните са от изданието за 2023 г. на Рейтинговата система на висшите училища в България, което беше представено в МОН. 

Снимка: Редакторски екип

Според него, най-ниска е безработицата сред завършилите специалност „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“, „Военно дело“ и „Математика“ - под 1%.

От друга страна, висшистите с образование в „Социални дейности“, „История и археология“ и „Педагогика“ отбелязват най-висок процент на безработица.

Най-търсени умения

Агенцията по заетостта отчита и на кои умения държат най-вече работодателите у нас. 

Резултатите показват предимство за личностната и социална компетентност, която се посочва от всеки четвърти работодател за най-важна, следва езиковата грамотност – с 14,3% дял и предприемаческата компетентност – с 9,7%. 

Снимка: Редакторски екип

Личностната и социална компетентност включват например способността за работа в екип или за разпределяне на времето по най-добрия начин на работа. А предприемаческата - умения като критично мислене и решаване на проблеми, постоянство и творчески подход. 

Уменията, между които избират работодателите, са общо 8 и са включени в Рамката за ключови компетентности за учене през целия живот, която е приета от Европейският парламент още през 2006 година. 

(Кръгова диаграма с компетентности; фиг. 3) 

Една четвърт от работодателите не припознават като важна нито една от предложените компетентности. 

Този висок процент показва, че българският работодател все още не познава добре системите за оценка на уменията на работната сила. 

Работни места 

За разлика от предходни години, през 2023 г. българският бизнес има все по-голяма нужда от кандидати с висше образование.

При 22 от професиите се отчита повишено търсене, а при 16 – намалено. 

Най-търсени са медицинските специалисти, следвани от учители и преподаватели, шофьори и инженери. Необходими са и около 49 хил. работници без специална квалификация в секторите на преработващата промишленост и селското стопанство. 

Търсенето на работници без квалификация през следващите 12 месеца запазва нивото си от изминалата година, докато при специалистите има нарастване. Според проучването обаче, броят им не само остава същия, а се очаква и да намалява за сметка на хората с квалификации, които стават все по-желани на пазара на труда.