Операторите ще бъдат задължени да информират абонатите при предприемане на действия по събиране на техни задължения, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Регулаторният орган взел решение да промени Общите условия за взаимоотношения с крайните потребители на предприятията, предоставящи гласови телефонни услуги, на базата на общественото недоволство и многобройните жалби.

Комисията ще изиска клауза, която задължава операторите предварително и по подходящ начин (чрез кратко текстово съобщение – SMS, писмо с обратна разписка, записващ се телефонен разговор, писмо по електронната поща на посочен от абоната електронен адрес за контакти и др.) да информират абоната за извънсъдебно събиране на задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (кредитни бюра, агенции за събиране на вземания и други).

Операторите ще бъдат задължени и да информират потребителите както за размера и основанието на паричното им задължение, така и за третото лице, което ще събира вземането.