Въпреки постигнатия напредък по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите, налице са и редица трудности. Това се посочва в административния мониторингов доклад, приет днес от правителството.

Остава ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос за получаване на образование на техните деца. Все още много млади роми продължават да остават без подходящо образование, рано да напускат или да не тръгват на училище и сключват ранни бракове.

Предизвикателство остава обособяването на маргинализирано малцинствено население в изолирани махали, водещо до социална изолация на жителите на тези квартали, до влошаване на жилищните условия на мнозинството от жителите им, до проблеми с изграждането и поддръжката на инфраструктурата и хигиената и трудности при осигуряването на услуги.

В доклада се посочва и че институциите, местните власти и неправителствения сектор работят в условията на сериозна социална дистанция между ромите и останалите етноси. Причините за нея са както икономически, така и „битуващите все още негативни стереотипи”.

Сред резултатите от прилагането на конкретни мерки са положителното въздействие на развитието на здравното и трудовото медиаторство, големият брой местни инициативи, осъществени от общини и неправителствени организации, както и подобрената координация в работата между институциите и гражданските организации.

Как могат да бъдат разрешавани междуетническите конфликти в малките общини?