Грижа и подкрепа от специалисти за всяко дете със специални потребности, предвиждат новите изисквания към училищата.

Записано е още, че екип от специалисти да работи с тези деца – психолози, логопеди, ресурсни учители и дори помощник на учителя. Директорите ще решават какъв екип от специалисти да сформират.

Освен децата със специални образователни потребности те ще помагат и на всеки ученик в риск, в неравностойно положение, както и на децата с изявени дарби.

Често обаче училищата нямат бюджет, за да наемат специалисти, налага им се да инвестират всичко спестено в ремонти.

В момента на 500 ученика се полага поне по един психолог или педагогически съветник. От образователното министерството признават, че броят на специалистите е недостатъчен.