България отива на съд заради разрешения за строителство на вятърни турбини в района на нос Калиакра на пътя на миграционните потоци на силно застрашени биологични видове. Заради неизпълнението на задълженията на страната за защита на местообитания и видове от голямо значение, по препоръка на еврокомисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, съобщиха от представителството на ЕК у нас.

Въпреки че районът на Калиакра е миграционен път и място за почивка на силно застрашени биологични видове, в този район е издадено разрешение за изграждане на голям брой вятърни турбини и други съоръжения, без да е извършена адекватна оценка на тяхното въздействие върху околната среда.

Съгласно директивите на ЕС за птиците и местообитанията всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони в защитени зони по Натура 2000, следва предварително да бъде подложен на оценка преди одобрението му.

България е разрешила голям брой икономически дейности в района без подходяща оценка на въздействието върху околната среда. Хиляди вятърни турбини и около 500 други проекта са получили разрешение, без адекватна оценка на въздействието им върху местообитанията и видовете в Калиакра, както и върху хилядите птици и прилепи, които прелитат над района всяка година по пътя им към Африка и обратно. До 100 % от световната популация на най-застрашения вид гъски - червеногушата гъска, прекарва зимните месеци в няколко района в Калиакра и около нея.

Не е отчетен и ефектът от натрупването на разрешените проекти, въпреки че това се изисква по директивите за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

През юни 2012 г. България е получила мотивирано становище по този въпрос. Макар че страната предприе значителни законодателни и административни стъпки през последната година за ограничаване на щетите и за предотвратяване изграждането на допълнителни съоръжения, които биха могли да засегнат района, там бяха реализирани проекти за вятърни турбини и други съоръжения, които бяха или без оценка на въздействието върху околната среда, или направената оценка бе неадекватна, подчертават от ЕК.

Следователно България не е изпълнила едно от най-важните изисквания по Директивата на ЕС за местообитанията, с което държавите членки се задължават да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на местообитанията и обезпокояването на видовете, за които са определени териториите по Натура 2000, и за компенсиране на всички възникнали щети, допълват от ЕК.

С Директивата за птиците се създава цялостна схема за защита на всички видове диви птици, естествено живеещи на територията на ЕС. Директивата от 1992 г. за местообитанията представлява крайъгълен камък на европейската политика за опазване на природата, като с нея се осигурява защитата на над 1000 животински и растителни видове и на над 200 „типа местообитания", като например специални типове гори, ливади и влажни зони, които са от европейско значение. Защитените съгласно тези директиви зони образуват Натура 2000 - мрежа от защитени природни зони на цялата територия на ЕС, изтъква Европейската комисия.

Всяка държава-членка на ЕС е определила зони по Натура 2000 с цел да се осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа.

Мрежата Натура 2000 се състои от специални консервационни зони, определени от държавите членки съгласно Директивата за местообитанията, и от специални защитени зони съгласно Директивата за птиците. Натура 2000 не е система от природни резервати със строги правила, изключващи всякаква човешка дейност: по-голямата част от земята е частна собственост и ударението е поставено върху това да се осигури такова стопанисване, което да е устойчиво както от екологична, така и от икономическа гледна точка, допълват от ЕК.

Целта на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда е да осигури провеждането на адекватно оценяване на проектите, които е възможно да имат значително въздействие върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. По този начин се установяват и оценяват възможните въздействия на даден проект върху околната среда, преди да бъде взето решение дали той да получи разрешение.

Разработващите проектите могат след това да ги изменят така, че да бъдат сведени до минимум евентуалните отрицателни въздействия, още преди те да са се проявили, или компетентните органи могат да включат в одобрението за проекта изисквания за мерки за смекчаване на отрицателните въздействия, подчертава още ЕК.